Lithops meyeri

meyeri.gif (2203 Byte)

Lithops meyeri

L. Bolus


C212
40km NNE Port Nolloth

C272
45km NNE Port Nolloth

C273
55km NNE Port Nolloth

cultivars


C272A
Hammeruby