Jensenobotrya Herre

jensenobotrya.jpg (12665 Byte)jensenobotrya.gif (2185 Byte)

Species

Synonyms

lossowiana Herre
vanheerdei