Meyerophytum Schwantes

meyerophytum.gif (2221 Byte)

Species

Synonyms

globosum (L. Bolus) Ihlenfeldt
meyeri (Schwantes) Schwantes
meyeri v. holgatense
microstigma
primosii
tinctum